Regulamin Konkursu „Oznacz swoje #soxo”

 

Regulamin Konkursu „Oznacz swoje #soxo” 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu „Oznacz swoje #soxo” zwanego dalej "Konkursem" SOXO sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Smolna 1A,81-877 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańska-Północ w Gdańsku, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000711413, nr NIP: 5851481692, REGON: 369129251, dalej zwana „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

3. Konkurs trwa od dnia 1.04.2018 do dnia 30.11.2018 do godz. 23:59.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane nie później, niż 3 maja na oficjalnym profilu SOXO https://pl-pl.facebook.com/soxo.official na stronie https://www.instagram.com/www_soxo_pl/ oraz www.soxo.pl.

5. Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.

6. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach serwisu Instagram.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu naruszającym Regulamin lub niespełniających wymogów w nim określonych.

8. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu, opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym z udziału w Konkursie Uczestnika oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane i niezbędne do przyznania mu nagrody. Powyższe prawo przysługuje Organizatorowi również w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu, celem uzyskania korzystnego rezultatu, korzysta z urządzeń lub programów umożliwiających ominięcie wymagań konkursowych.

10. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię: marki Soxo, Organizatora oraz promujących produkty konkurencyjne w stosunku do produktów sprzedawanych pod marką Soxo, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego.

11. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

12. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”). Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

13. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja.

14. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Instagram, LLC, jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu Instagram.

15. Instagram, LLC, nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora.

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie serwisu Instagram lub utrudnionym dostępie do niego z przyczyn on niego niezależnych, pozostających poza kontrolą Organizatora, w szczególności będące wynikiem działań lub zaniechań serwisu Instagram albo braku dostępu do Internetu itp.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji.

19. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram, LLC.

20. Informacje o Konkursie oraz o jego przebiegu i wynikach będą opublikowane na profilu Organizatora na stronie https://pl-pl.facebook.com/soxo.official, oraz https://www.instagram.com/www_soxo_pl/    

 

§ 2 Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające konto osobiste w serwisie Instagram (założone i prowadzone zgodnie z regulaminem tego serwisu), obserwujące profil Organizatora w serwisie Instagram oraz Facebook

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin.

 

§ 3 Zasady uczestnictwa

1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: (a) posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta w serwisie Instagram; (b) obserwowanie profilu Organizatora w serwisie Instagram; (c) zapoznanie się z Regulaminem; (d) wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 4 .

2. W Konkursie biorą udział jedynie prawidłowe zgłoszenia.  

 

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia zawierającego produkt Soxo, zaobserwowaniu profilu Soxo, w serwisie Instagram oraz otagowaniu zdjęcia zawierającego produkt firmy Soxo  hashtagiem #soxo, oraz oznaczeniu profilu Soxo na zdjęciu @www_soxo_pl

2. Uczestnik może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę zdjęć.

3. Uczestnik może zaprosić do udziału w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram.

4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni decyzją Komisji.

5. Komisja przy ocenianiu komentarzy będzie brać pod uwagę kreatywność, wyczucie estetyki, a także zgodność z tematem opisanym w ust. 1 powyżej.

6. Decyzje Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym niniejszego Regulaminu, w jego trakcie o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez stosowny komunikat umieszczony w serwisie Instagram.

 

§ 5 Nagrody i zwycięzcy

1. W Konkursie zostanie przyznana 1 nagroda (zwana dalej Nagrodą) w drugim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego trwania konkursu, przy czym pierwsza nagroda przyznana zostanie w dniu 1.05.2018 r.

2. Nagrodę stanowi voucher o wartości 100 zł do wykorzystania na stronie www.soxo.pl  ufundowany przez Organizatora. Nagrody zostaną przyznane wybranemu decyzją Komisji Uczestnikowi, który wykonał zadanie konkursowe zwanego dalej Laureatem Konkursu. Komisja uprawniona jest do nie przyznania nagrody w danym miesiącu trwania konkursu.

3. Jeden Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę w trakcie  jednego konkursu. Zdobywcy Nagród zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie https://pl-pl.facebook.com/soxo.official, https://www.instagram.com/www_soxo_pl/ oraz www.soxo.pl.

4. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Uczestnik - Laureat Konkursu winien skontaktować się z Organizatorem wysyłając dane do wysyłki w wiadomości prywatnej na https://pl-pl.facebook.com/soxo.official lub https://www.instagram.com/www_soxo_pl/. Zgłoszenie, pod rygorem utraty prawa do Nagrody winno nastąpić w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.

5. Po zgłoszeniu się Laureata Konkursu zgodnie z ust. 4 powyżej, Organizator zweryfikuje Jego dane. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Organizator, w zwrotnej wiadomości, wyśle do Laureata Konkursu wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.

6. W razie takiej potrzeby, Laureat Konkursu zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody.

7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.

8. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i pełnych danych od ich zdobywców.

9. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, w szczególności, jeśli Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram lub Regulaminu, Organizator ma prawo do zaniechania wydania Nagrody, o czym niezwłocznie powiadomi w/w Uczestnika. Powyższe prawo Organizatora dotyczy również Nagród przyznawanych osobom, o których mowa w ust. 2 zdanie drugie.

 

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do zaprezentowania zwycięzców oraz przekazania im Nagród.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania im Nagród.

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

 

§ 7 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać na piśmie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data doręczenia Organizatorowi przesyłki zawierającej reklamację.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora: SOXO sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Smolna 1A, 81-877 Sopot.

5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w serwisie Instagram.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu.

3. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: marketing@soxo.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

5. Regulamin jest dostępny do wglądu w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, zostaje również udostępniony w na stronie www.soxo.pl.

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres marketing@soxo.pl z informacją o takiej rezygnacji. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

 

§ 9 Odpowiedzialność Organizatora

1. Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu.

3. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel